Sterbefälle

Marianna Windegger geb. Santer – Mini Marianne –

* 17.01.1949 06.03.2020
Zum Sterbefall

Gertraud Wwe. Amhof geb. Stampfer

* 04.03.1942 05.03.2020
Zum Sterbefall

Johanna Egger geb. Strobl

* 18.03.1944 04.03.2020
Zum Sterbefall

Toni Ochner

* 15.03.1925 04.03.2020
Zum Sterbefall

Martha Wwe. Tammerle geb. Weiss

* 24.03.1929 26.02.2020
Zum Sterbefall

Hans Ganthaler

* 22.05.1934 03.02.2020
Zum Sterbefall

Sepp Pederiva – ehem. Krankenpfleger –

* 21.12.1943 01.02.2020
Zum Sterbefall

Hans Weiss

* 02.02.1934 01.02.2020
Zum Sterbefall

Felix Leitner – Tschölli –

* 05.03.2003 29.01.2020
Zum Sterbefall

Anna Maria Wwe. Thuile geb. Walzl

* 28.12.1927 29.01.2020
Zum Sterbefall